Pomiary hałasu w środowisku pracy – dostępne metody

Długotrwała ekspozycja na hałas ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, dlatego bezwzględnie należy przestrzegać określonych norm i zlecać rutynowe przeglądy.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości pracodawca obowiązany jest zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

Pomiary hałasu – metody

Można wyróżnić dwie metody przeprowadzania pomiarów:

  • Metoda bezpośrednia – polega na ciągłym pomiarze ekspozycji pracownika na hałas i odczycie wielkości bezpośrednio z mierników, np. dozymetru lub całkującego miernika poziomu dźwięku. Jest to prosta metoda, która nie wymaga wykonywania skomplikowanych obliczeń, z niskim stopniem ryzyka popełnienia błędów pomiarowych w przypadku hałasu nieustalonego. Wadą tej metody, jest czasochłonność, gdyż przeprowadzenie badania zajmuje całą zmianę roboczą, a nawet nieco więcej.
  • Metoda pośredniapolega na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż czas ekspozycji pracownika oraz zastosowaniu odpowiednich zależności matematycznych do wyznaczenia wielkości opisujących natężenie dźwięku na stanowisko pracy. Problemem, w przypadku tej metody jest wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas odniesionej do 8 – godzinnego dobowego pomiaru czasu pracy (LEX, 8) lub tygodnia pracy (LEX, w) dla hałasu, który podczas zmiany roboczej, jest hałasem nieustalonym. Zaletą metody pośredniej jest skrócenie do minimum czasu niezbędnego do dokonania pomiarów, natomiast wadą, jest to, że w przypadku nierozpoznanego w pełni charakteru hałasu nieustalonego, można popełnić trudne do oszacowania błędy.

Do wykonania  pomiarów służą specjalne, niezwykle dokładne mierniki, mikrofony i magnetofony rejestrujące emitowany dźwięk, poddawany potem analizie komputerowej, dlatego przegląd należy zlecić firmie, która ma do jego przeprowadzenia specjalne uprawnienia. Sprawdź ofertę firmy Kubatura-Lab – pomiary hałasu.
60px;”>

Zadzwoń:
+48 668391919

Zobacz stronę:
http://kubatura-lab.pl/uslugi-budowlane/
pomiary hałasu

Dojazd: